Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια ζούμε σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αλλαγές αυτές συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα σε Ευρωπαϊκό και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το πέρασμα αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι σύγχρονοι Δήμοι μέσα από προγράμματα όπως ο “Θησέας”, η ΚΤΠ, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-20013, αναβαθμίζονται διαρκώς και καλούνται να θέτουν άμεσα Στόχους και Στρατηγικές που θα βασίζονται κύρια στην αποδοτικότερη λειτουργία των Οργανισμών με στόχο την αύξηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών στους Δημότες τους.

Ένα από τα βασικότερα σημεία επιτυχίας των Στόχων και των Στρατηγικών είναι η επιτυχημένη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έτσι όπως έχει καθορισθεί με βάση την Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 που έχει αποτυπώσει ή Ελλάδα στα πλαίσια του e-Europe (i2010) και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. είναι:
“η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δημόσιων υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο”.

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σημείο κλειδί για κάθε Οργανισμό μικρό ή μεγάλο και είναι αυτή που τελικά θα καθορίσει την επιτυχία των στόχων. Η χρήση των ΤΠΕ δεν πρέπει να αποτελεί σε καμία περίπτωση αυτοσκοπό, είναι το “εργαλείο” το οποίο θα λειτουργήσει ως καταλύτης ανάμεσα σε Οργανισμό, Στόχο, και Στρατηγική έτσι ώστε να υπάρξει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Οι κατασκευαστές αυτών των “εργαλείων” είναι εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, εξελίσσουν και εκπαιδεύουν τους χρήστες, ταυτίζοντας την επιτυχία τους με την επιτυχία των στόχων που θέτει ο κάθε Οργανισμός πελάτης τους.

Η Alfaware έχοντας κατανοήσει πλήρως το ρόλο της και ξεπερνώντας προβλήματα και δυσκολίες του παρελθόντος που ταλαιπώρησαν το σύνολο των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής προχωρά στην επόμενη ημέρα.

Έχοντας σήμερα ως βασικό Μέτοχο έναν από τους ισχυρότερους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής και ανήκοντας ουσιαστικά στον Όμιλο εταιρειών της PC Systems A.E., συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πορεία αυτή υλοποιείται μέσα από δύο βασικούς άξονες, την ανάπτυξη και εξέλιξη των μηχανογραφικών εφαρμογών, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή της στα έργα της ΚΤΠ για τον εκσυγχρονισμό της Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη όπως τα έργα του Εθνικού Δημοτολογίου, και των Διαδικτυακών Πυλών (ΚΕΔΚΕ, Υπερπεριφέρειες, Απευθείας Δήμοι με πληθυσμό άνω από 20.000 κατοίκους).